Acengineering-no.com

Miljøtiltak for kasinobygg

Home  >>  Miljøtiltak for kasinobygg

Etter hvert som tiden har gått, har fokuset på miljø blitt viktige. Vi har begynt å gå tilbake på forurensende metoder, og det er helt klart den riktige veien å gå. Og når det kommer til kasinobygg, så er det også en del vi kan gjøre hos kasinoene for å utbedre miljøet. Det er mange små miljøtiltak som er lette å få gjennomført, og som vil være av stor betydning for omgivelsene og nærmiljøet. Mange lurer på om det er dyrt og det kommer helt an på, men på samme måte som det er behov for å nyansere holdningen om at ”miljø koster”, er det også behov for økt kunnskap om reell miljømessig nytte av såkalte ”miljøtiltak”. Den miljømessige nytten er avhengig av en rekke forutsetninger som kan variere fra prosjekt til prosjekt. Et tiltak som har en positiv miljøeffekt i ett prosjekt, kan være miljømessig verdiløst i et annet. Vannbesparende tiltak kan eksempelvis gi både positive miljøgevinster og redusere behovet for investeringer i offentlig infrastruktur i ett prosjekt, mens det ikke har merkbare effekter verken for miljø eller investeringsbehov i et annet prosjekt. Verdien av et miljøtiltak vil også variere, avhengig av om effektene blir vurdert i et lokalt, regionalt eller globalt perspektiv. Et grøntområde bør kanskje skjermes mot utbygging av hensyn til rekreasjonsmuligheter og biologiske mangfold lokalt, mens regionale eller globale hensyn tilsier at området bør bygges ned, for å forsvare investeringer i infrastruktur eller oppnå stor nok befolkning til å bygge ut kollektivtransport.

 

Alternativ bruk av ressurser er også vanskelig å gi en generell vurdering av. Er det mer miljøvennlig å bruke gamle trematerialer og bygningsdeler på nytt enn å utnytte brennverdien i et forbrenningsanlegg? Og er det fornuftig å øke forbruket av bygningsmaterialer (tykkere isolasjon) for å spare energi til oppvarming? Hvor lang årsakskjede skal man følge for å vurdere miljøeffekten? Er det en CO2-gevinst i å redusere forbruket av strøm, uavhengig av hvordan strømmen jeg bruker er produsert?

 

I et klimaperspektiv er valg av energikilde vesentlig. Fossile brensel som olje til eksempelvis oppvarming, gir klimautslipp. Også bruk av elektrisk kraft er beheftet med klimautslipp gjennom import av kraft basert på kullkraft eller gasskraft. Bygg- og eiendomsnæringen har stor påvirkningskraft med hensyn til valg av oppvarmingskilde ved planlegging av bygg og eiendomsutvikling. Valg av energikilde til oppvarming av bygg er trolig det området hvor bygg- og eiendomsnæringen samlet sett kan bidra med størst bidrag. I tillegg vil planleggingen av et område, materialvalg og gjennomføringen av et byggeprosjekt også kunne ha betydning for drivhuseffekten. Og enda viktigere; energibesparende tiltak som reduserer bygningens behov for tilført energi over kraftnettet eller fossile kilder.

 

I en klimasammenheng er det samlede behovet for kraft eller energi fra fossile kilder overordnet bygningens samlede energibehov. I praksis innebærer dette at bygg som baseres på lokale fornybare energikilder som ikke har en alternativ anvendelse gjennom overføringsmuligheter, ikke nødvendigvis har en miljømessig begrunnelse for å redusere energibruken. Redusert energibruk og valg av energikilde behandles derfor primært i tiltaksarkene under drivhuseffekt. Miljøgevinsten ved hvert tiltak er vurdert ved å se på miljøpåvirkningen av det aktuelle tiltaket sammenliknet med en konvensjonell løsning eller et naturlig alternativt valg (referansealternativet). De generelle tiltaksarkene gir således ikke en vurdering av tiltakets samlede miljøeffekt, men fokuserer på miljøgevinsten ved alternative løsninger i forhold til det som til en hver tid kan betraktes som en konvensjonell løsning. Nye forskrifter, nye energikrav og en større grad av markedsimplementering av ”miljøløsninger” gjør at referansealternativet over tid kan forventes å gå i en positiv miljøretning. Dermed vil kravene til et faktisk miljøtiltak (som går utover vanlig standard) være i stadig utvikling. Så om kasinoene vil bli ”grønnere i kantene”, så må de bare prøve, for miljøfokus er fremtiden. Også i gambling-bransjen!

 

Kilder:

http://www.kasinobonuser.co/
http://www.wwf.no/
http://bellona.no/

Privacy Policy